Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis Przelewy24 na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Bpa w Bochni

1. Niniejszy regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie „mikolajbochnia.pl” poprzez operatora płatności PayPro SA

2. Strona internetowa „mikolajbochnia.pl” jest administrowana przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Mikołaja Bpa w Bochni, Plac Św. Kingi 9, 32-700 Bochnia, NIP: 868-10-37-510, zwaną dalej Parafią.

3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014 za pomocą systemu pośredniczącego płatnościami zwanego Przelewy24. Zasady i warunki płatności online określa operator w regulaminie dostępnym na stronie „https://www.przelewy24.pl”.

4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.

5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby Parafii, w tym na sprawowanie kultu religijnego, działalność dla pożytku publicznego: charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, na opiekę nad zabytkami oraz inne działania zgodne z zasadami i potrzebami Parafii.

6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Przelewy24.

7. Wpłaty darowizn online dokonywane są w formie przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayPro.

8. W celu przekazania darowizny należy na stronie „mikolajbochnia.pl” określić cel i wysokość darowizny, zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu, a następnie kliknąć przycisk „Wpłacam” w celu przekierowania do serwisu Przelewy24.

9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Przelewy24 nie podlegają zwrotom.

10. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Przelewy24 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od Przelewy24 w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Przelewy24.

11. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od Przelewy24 przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionych potrzeb Parafii, z zachowaniem warunków określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.

12. Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Bpa w Bochni, Plac Św. Kingi 9, 32-700 Bochnia, działająca na podstawie Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318).

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Kościoła jest ks. Marek Podgórski, z którym można się skontaktować, pisząc na adres siedziby Parafii.

3) Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez firmę PayPro SA.

4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów:

a) realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazanych przez Państwa na rzecz Parafii;

b) realizacji uzasadnionych potrzeb Parafii, m.in. zapewnienia bezpieczeństwa u Administratora, ochrony przed roszczeniami i dochodzenia należności oraz realizacji wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Korzystanie z płatności online przez Przelewy24 jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy darowizny. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie w/w celów.

7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w zakresie celu wskazanego w „pkt 12. 4) a)” – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);

b) w zakresie celu wskazanego w „pkt 12. 4) b)” – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych potrzeb realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat.

8) Odbiorcom udostępnionych przez Państwa danych jest Parafia. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zapewniającym Kościołowi obsługę IT, księgową oraz prawną, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, np. na żądanie sądów, organów ścigania lub instytucji państwowych. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych,

b) prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.

c) W przypadku wyrażenia zgody ma Pani/Pan możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: „bochnia1@diecezja.tarnow.pl”. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 mogą składać reklamacje dotyczące Usługi Płatności Przelewy24, jeżeli nie została ona wykonana lub została wykonana niezgodnie z regulaminem Przelewy24, o którym mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu. Reklamacje można składać w formie:

a) pisemnej – osobiście w siedzibie PayPro SA lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 z późn. zm.);

b) ustnej – dzwoniąc na numer telefonu: „+48 61 642 93 44” albo składając oświadczenie do protokołu podczas wizyty w siedzibie PayPro SA;

c) elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej: „ado@przelewy24.pl” lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie „www.przelewy24.pl”.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.