Kościół Szkolny, pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, został zbudowany w latach 1932–1937 według projektu krakowskiego architekta Wacława Nowakowskiego. Powstał on z inicjatywy katechety gimnazjalnego ks. Alojzego Nalepy przy dużym zaangażowaniu ówczesnego dyrektora szkoły – Franciszka Słuszkiewicza. Zbudowany z kamienia oraz cegły na planie prostokąta. zakończonego od strony zachodniej charakterystyczną absydą. Przy głównym wejściu po prawej stronie znajduje się wyryta w kamieniu data rozpoczęcia budowy: 18 IX 1932 r.

We wnętrzu świątyni uwagę zwracają przede wszystkim witraże projektowane przez Henryka Nostitz-Jankowskiego (1885–1948), a wy­ko­na­ne w 1936 r. przez poznański zakład witraży Polichromia. W dwu dużych oknach od strony po­łu­dnio­wej przedstawiona jest scena zwia­sto­wa­nia anielskiego. Nad ołtarzem bł. Karoliny Kózka znajduje się okrągły witraż przed­sta­wia­ją­cy św. Kazimierza Królewicza, natomiast po drugiej stronie nad ołtarzem św. Stanisława znajduje się witraż przed­sta­wia­ją­cy św. Kingę. (Co cie­ka­we, jego twórcy w roku 1936 pod­pi­sa­li: Św. Kinga – przewidując chyba jej kanonizację).

Okrągłe witraże w ścianie absydy przedstawiają charakterystyczne, eucharystyczne symbole chrześcijańskie:

W pierwszym oknie umieszczony jest pelikan, który karni pisklęta własną krwią. Jest symbolem Chrystusa mówiącego w czasie ostatniej wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje, (...) bierzcie i pijcie to jest Krew Moja”.

Baranek paschalny, którego widzimy w drugim oknie jest znany z rytuału żydowskiego. W czasie nocy poprzedzającej wyjście z niewoli egipskiej ocaleli pierworodni tylko z tych rodzin, które pomazały odrzwia swoich domów krwią baranka. Ona ocaliła od śmierci synów narodu wybranego. Krew Jezusa, nowego baranka paschalnego uwalnia z grzechu pierworodnego i prowadzi do wol­no­ści dzieci bożych.

Nad tabernakulum umieszczony jest symbol Trójcy św. Dalej, po prawej stronie widzimy arkę przymierza i rybę, która na początku chrześcijaństwa, gdy obowiązywała dyscyplina arcani, symbolizowała Chrystusa. W języku greckim ryba znaczy „ichthys”. Słowo to można utworzyć biorąc pierwsze litery greckich słów: Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel (Iesous Christos Theou Yios Soter).

W nawie południowej znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona ks. Antoniemu Cza­pliń­skie­mu (1915–1981) wybitnemu katechecie Liceum Ogólnokształcącego i prefektowi Bursy Gim­na­zjal­nej, taternikowi i krajoznawcy. Została ona ufundowana w oku 1991 przez jego wychowanków.

Droga krzyżowa została wykonana przez Marie Szczawińska z Poznania, zaś tabernakulum przez złotnika Jarskiego.

Ołtarz w którym umieszczono relikwie bł. Karoliny Kózki, jest dziełem Kazimierza Malskiego z Ropczyc.