Nazwy poszczególnych ksiąg i ich symboliczne skróty

STARY TESTAMENT

Księgi historyczne (pięć pierwszych to tzw. Pięcioksiąg Mojżesza)
Rdz
= Księga Rodzaju
Wj
= Księga Wyjścia
Kpł
= Księga Kapłańska
Lb
= Księga Liczb
Pwt
= Księga Powtórzonego Prawa
Joz
= Księga Jozuego
Sdz
= Księga Sędziów
Rt
= Księga Rut
1 Sm
= Pierwsza Księga Samuela
2 Sm
= Druga Księga Samuela
1 Krl
= Pierwsza Księga Królewska
2 Krl
= Druga Księga Królewska
1 Krn
= Pierwsza Księga Kronik
2 Krn
= Druga Księga Kronik
Ezd
= Księga Ezdrasza
Ne
= Księga Nehemiasza
Tb
= Księga Tobiasza
Jdt
= Księga Judyty
Est
= Księga Estery
1 Mch
= Pierwsza Księga Machabejska
2 Mch
= Druga Księga Machabejska

Księgi dydaktyczne
Hi
= Księga Hioba (zwana też Księgą Joba, skrót: Job)
Ps
= Księga Psalmów
Prz
= Księga Przysłów
Koh
= Księga Koheleta
Pnp
= Księga Pieśni nad Pieśniami
Mdr
= Księga Mądrości
Syr
= Księga Syracydesa (zwana też Księgą Syracha albo Mądrością Syracha)

Księgi Proroków Większych
Iz
= Księga proroka Izajasza
Jr
= Księga proroka Jeremiasza
Lm
= Księga Lamentacji
Ba
= Księga proroka Barucha
Ez
= Księga proroka Ezechiela
Dn
= Księga proroka Daniela

Księgi Proroków Mniejszych
Oz
= Księga proroka Ozeasza
Jl
= Księga proroka Joela
Am
= Księga proroka Amosa
Ab
= Księga proroka Abdiasza
Jon
= Księga proroka Jonasza
Mi
= Księga proroka Micheasza
Na
= Księga proroka Nahuma
Ha
= Księga proroka Habakuka
So
= Księga proroka Sofoniasza
Ag
= Księga proroka Aggeusza
Za
= Księga proroka Zachariasza
Ml
= Księga proroka Malachiasza
NOWY TESTAMENT

Księgi historyczne
Mt
= Ewangelia według świętego Mateusza
Mk
= Ewangelia według świętego Marka
Łk
= Ewangelia według świętego Łukasza
J
= Ewangelia według świętego Jana
Dz
= Dzieje Apostolskie

Księgi dydaktyczne
Rz
= List świętego Pawła Apostoła do Rzymian
1 Kor
= Pierwszy List świętego Pawła Apostoła do Koryntian
2 Kor
= Drugi List świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Ga
= List świętego Pawła Apostoła do Galatów
Ef
= List świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Flp
= List świętego Pawła Apostoła do Filipian
Kol
= List świętego Pawła Apostoła do Kolosan
1 Tes
= Pierwszy List świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
2 Tes
= Drugi List świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
1 Tm
= Pierwszy List świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
2 Tm
= Drugi List świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
Tt
= List świętego Pawła Apostoła do Tytusa
Flm
= List świętego Pawła Apostoła do Filemona
Hbr
= List do Hebrajczyków
Jk
= List świętego Jakuba Apostoła
1 P
= Pierwszy List świętego Piotra Apostoła
2 P
= Drugi List świętego Piotra Apostoła
1 J
= Pierwszy List świętego Jana Apostoła
2 J
= Drugi List świętego Jana Apostoła
3 J
= Trzeci List świętego Jana Apostoła
Jud
= List świętego Judy Apostoła

Księga prorocka
Ap
= Księga Apokalipsy świętego Jana Apostoła

ks. Krzysztof Pikul