Ks. Marcin Wincenty Drygalski (1785–1812), urodzony, 1735 w Bytomiu, w. 1760, wikariusz w Czchowie (1765), proboszcz w Wojakowej (1776), proboszcz w Bochni. Założyciel nowego (obec­ne­go) cmentarza, restaurator kościoła i budowniczy plebanii. Dziekan dekanatu bocheńskiego. Plenus pietate. Ecclesiae et civitate meritus. Pod koniec życia zaniewidział. Zmarł Plenus pietate.

 

Ks. Pius Rieger (1815–1830), urodzony 1780 w Wirtemberdze, w. 1802 jako benedyktyn (opa­ctwa Wiblingen, na pocz. XIX w. przeniesiony do Tyńca). Dr teol., wykładowca historii Kościoła na UJ, współpracownik biskupa G.T. Zieglera, proboszcz w Bochni, założyciel i rektor bocheńskiego gimnazjum (1817), organizator orkiestry szkolnej. Za niego Bochnia była stolicą diecezji. Dziekan dekanatu bocheńskiego. Posiadał wielką wiedzę i wyróżniał się inteligencją. Zm. 1830, spoczywa w Bochni.

 

Ks. Franciszek Gluziński (1831–1873), ur. 1789 w Wieprzu, w. 1814 we Lwowie, po czym kapelan i katecheta w Zakładzie SS. Szarytek we Lwowie, proboszcz w Bochni. Czciciel łaskami sły­ną­ce­go obrazu Matki Boskiej Bocheńskiej. Restaurator kościoła. Cieszył się dużym autorytetem u parafian, władz kościelnych i świeckich. Dziekan dekanatu bocheńskiego. Zostawił najlepszą pamięć po sobie. Zm. 1873. Pochowany w Bochni.

 

Ks. Wojciech Grzegorzek (1875–1890), ur. 1818 w Ciścu, w. 1842 , dr teol. na Uniwersytecie Wiedeńskim (1845), prof. w Seminarium Duchownego w Tarnowie. Autor kilku dzieł teol., proboszcz w Podegrodziu, dziekan dekanatu łąckiego, taternik. Interesował się botaniką i zoologią. Publikował liczne art. z tego zakresu m.in. w jęz. niem. Członek kilku towarzystw zoologicznych i botanicznych w Wiedniu i Berlinie. Proboszcz w Bochni. Zm. 1890. Spoczywa w Bochni.

 

Ks. Franciszek Lipiński (1890–1911), ur. 1842 w Suchej, w. 1871, wikariusz w Zawoi, Katedrze (1873), senior i ceremoniarz biskupi (1877), proboszcz w Uściu Solnym (1882), proboszcz w Bochni. Troskliwy o dom Boży, gorliwy duszpasterz popierał bractwa i stowarzyszenia religijne Społecznik, dziekan dekanatu bocheńskiego (1890), kanonik honorowy kapituły tarnowskiej (1894), szambelan papieski (1907). Zm. 1911.

 

Ks. Antoni Wilczkiewicz (1911–1928), ur. 1858 w Żabnie, w. 1882, wikariusz w Myślenicach, katecheta i dyr. szkoły ss. Benedyktynek w Staniątkach (1886), proboszcz w Podolu (1886), dzie­kan dekanatu czchowskiego (1891), proboszcz w Oleśnie (1896), dziekan dekanatu dąbrowskiego. Zaangażowany w ruch ludowy. Redagował Kuriera Dąbrowskiego, poseł do sejmu galicyjskiego (1901–1908), proboszcz w Bochni. Rozbudzał życie religijne przez bractwa i stowarzyszenia. Po­pie­rał zwłaszcza Sodalicję Mariańską. Przygotowywał koronację cudownego obrazu MB Bocheńskiej. Publikował artykuły w krakowskim Czasie. Odznaczał się niestrudzona pracowitością, wykwintną kulturą osobistą i taktem . Prałat Ojca św. (1908), poseł do sejmu gali­cyj­skie­go (1901–1908),

 

Ks. Władysław Szymon Kuc (1929–1953), ur. 1885. w Lipnicy Mur., w. 1909, po studiach w Rzymie dr filoz. (1912), wikariusz w Szczawnicy (1912), tu administrator (1913) i katecheta (1914), prefekt Seminarium Duch. w Tarnowie (1916) i katecheta w I Gimnazjum, proboszcz w Rop­czy­cach (1923), proboszcz w Bochni. Doprowadził do koronacji obrazu MB Bocheńskiej (1934). Autor kilku broszur i artykułów, świetny mówca i duszpasterz. Szamb. pap. (1930). Zm. 1953. Spoczywa w Bochni.

 

Ks. Michał Blecharczyk (1953–1959). Później biskup pomocniczy w Tarnowie.

 

Ks. Stanisław Wójtowicz (1959–1984), ur. 1912 w Grudnej D., w. 1938, dr teol. na UJ, wika­riusz w Gręboszowie, Bochni (1940), dyrektor Diec. Zw. Caritas (1945), prokurator Seminarium Duchownym i profesor, m.in. teol. pastoralnej (1950). Budowniczy kościoła w Błoniu. Proboszcz w Bochni. Restaurator kościoła parafialnego, przyczynił się do budowy dwóch nowych kościołów w Bochni. Przygotowywał jubileusz 50-cio lecia koronacji obrazu MB Bocheńskiej. Autor licznych prac i artykułów. Dziekan dekanatu bocheńskiego, szamb. pap. (1966), protonotariusz apostolski (1983). Zm. 1984. Spoczywa w Bochni.

 

Ks. Karol Dziubaczka (1984–1992), dr prawa kanonicznego. Obecnie penitencjarz w bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

 

Ks. dr Andrzej Pękala (1992–1993), urodzony 11.11.1936 w Tarnowie-Mościcach, wy­świę­co­ny 26.06.1960, dr teologii moralnej.

 

Ks. dr Zdzisław Sadko (1993–2015), ur. 17.03.1953, świecenia kapłańskie w 1978 roku, Protonotariusz Apostolski (tzn. Infułat), Prepozyt Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni, Dziekan Dekanatu Bochnia-Wschód. Wprowadził Procesje Różańcowe w każdy 7. dzień miesiąca. Dokonał wielu remontów w kościele św. Mikołaja, zadbał o jego otoczenie, zbudował nową plebanię i Aulę św. Mikołaja, zagospodarował Plac Sanktuaryjny, odrestaurował Oratorium św. Kin­gi. Za czasów jego proboszczowania kościół św. Mikołaja ogłoszono Bazyliką Mniejszą i utworzono Kapitułę w Bochni. Z okazji 75-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Bocheńskiej powołał do życia Wolontariat Maryjny. W roku 2015 zrezygnował z pełnionych funkcji.

 

Ks. mgr lic. Leszek Leszkiewicz (2015–2016), ur. 10.05.1970, święcenia kapłańskie przyjął 25.05.1996. Przez 5 lat pracował jako misjonarz w Ekwadorze, później odbywał studia w Rzymie, następnie pełnił obowiązki prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Parafię św. Mi­ko­ła­ja objął w roku 2015, liturgiczne zaś wprowadzenie nowego proboszcza odbyło się 28.03.2015. Jako duszpasterz troszczył się przede wszystkim o to, by parafia tworzyła duchową wspólnotę. Otrzymał godność prepozyta bocheńskiej Kapituły. Po niespełna roku proboszczowania został mianowany biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Święcenia biskupie przyjął w dniu 06.02.2016 r. w Tarnowie.

 

Ks. dr Wojciech Gałda (2016–2017), ur. 07.10.1966, wyświęcony na kapłana 28.05.1994. Stu­dio­wał w Innsbrucku (Austria). Później pełnił obowiązki ojca duchownego i wykładowcy w Wyż­szym Seminarium Duchownym w Tarnowie i penitencjarza w tarnowskiej Bazylice Katedralnej.  Pro­bo­szczo­wa­nie w Bochni rozpoczął w dniu 09.01.2016 r. Został zastępcą prepozyta Kapituły w Bochni. Odnowił ołtarz w kaplicy Matki Bożej w bocheńskiej Bazylice oraz poddał gruntownej konserwacji cudowny Obraz Matki Bożej Bocheńskiej. W roku 2017 zrezygnował ze stanowiska proboszcza i powrócił do obowiązków ojca duchownego w tarnowskim Seminarium Duchownym.

 

Ks. mgr lic. Ryszard Podstołowicz (2017–...), ur. 03.04.1965 w Bieczu, pochodzi z parafii św. Andrzeja Boboli w Gorlicach. Wyświęcony na kapłana 02.06.1990 w Tarnowie. Studia licen­cja­ckie z teologii dogmatycznej ukończył na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pracował jako wi­ka­riusz w parafiach: Dębica, par. św. Jadwigi (1990–1995), Tarnów, par. św. Stanisława Kostki (1995–1997), Nowy Sącz, par. św. Mał­go­rzaty (1997–2006). W roku 2006 podjął pracę w Caritas Diecezji Tarnowskiej, gdzie po roku został dyrektorem. W dniu 14.06.2017 został mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja w Bochni. Uroczyste wprowadzenie nastąpiło 13.08.2017.