Ołtarz św. Józefa znajduje się od strony nawy głównej na pierwszym z filarów południowej części Bazyliki. W cen­trum ołtarza są tu obrazy (jeden za drugim, wyliczone od ob­ser­wa­to­ra w głąb ołtarza):

• św. Stanisława Kostki (obraz umieszczono na zasłonie obrazu św. Józefa, zasłona pochodzi z przełomu XVIII/XIX w.);

• św. Józefa z Dzieciątkiem, z nałożoną metalową sukienką, srebrną i pozłacaną.

• Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Ołtarz św. Józefa
Św. Paweł

Poniżej, na tabernakulum, znajduje się mały obraz św. Mi­cha­ła Archanioła w ażurowej roko­ko­wej ramie (nie ma go na fo­to­gra­fii). W górnej kon­dyg­na­cji widzimy obraz św. Bar­ba­ry. Po bokach ołtarza stoją św. Piotr i św. Paweł, fi­gury wy­konano przed rokiem 1786.

A oto jeszcze parę in­for­ma­cji zaczerpniętych z pod­su­mo­wa­nia prac konserwatorskich prowadzonych przez Urszulę i Pawła Putowskich w latach 2015–2017:

 „Ołtarz św. Józefa powstał w 1773 roku w warsztacie Piotra Korneckiego, autora większości ołtarzy w naszej Ba­zy­li­ce. Według źródeł św. Józefowi oddawano cześć w bo­cheń­skiej świątyni jeszcze przed 1730 rokiem, wtedy w miejscu obecnego ołtarza stał obiekt wcześniejszy, w kolorze czar­nym. Z niego też prawdopodobnie pochodzi obraz św. Bar­ba­ry, zachowany w zwieńczeniu. Ten niepozorny na pierwszy rzut oka, niewielki ołtarz posiada aż pięć obrazów, dwie figury św. Piotra i Pawła, dwie rzeźby aniołków w zwieńczeniu oraz dwie główki aniołków umieszczone na łuku ramy obrazu św. Barbary”.

„Oprócz przedstawienia św. Józefa, wykonanego praw­do­po­do­bnie przez samego mistrza Korneckiego, oraz wspomnianego już obrazu z pierwotnego ołtarza, w dolnej części obiektu, według daty na odwrociu od 1769 r. ulokowany jest obraz św. Michała Archanioła, patrona Galicji. Obrazy, które nie są widoczne na co dzień, to pięknie malowany obraz św. Stanisława Kostki [...] oraz wierna kopia ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy”.

Obraz św. Stanisława Kostki
Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

„Wszystkie obrazy oł­ta­rzo­we, tj. św. Stanisława Kostki, św. Jó­ze­fa, św. Barbary, św. Michała Archanioła oraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy [...], na­ma­lo­wa­ne zo­sta­ły na płótnie, poza ostat­nim z wymienionych, który jest na desce”.

„Obraz św. Józefa i obraz św. Stanisława Kostki to obrazy zasuwne, które mogą być na zmia­nę lub jednocześnie podnoszone. To właśnie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy ulokowana jest najgłębiej w ołtarzu”. Posiada ona „opieczętowaną na odwrociu obrazu wypisaną po łacinie adnotację, według której ikona jest bezpośrednią kopią oryginału z Rzymu. Posiada numer 1589 i została wykonana w 1893 roku. W czasie propagowania tej ikony wykonano 2000 identycznie opieczętowanych kopii i rozesłano na cały świat. Nasza parafia jest właścicielem jednej z nich”.

Na podstawie:
Ks. Stanisław Wójtowicz, Kościół parafialny w Bochni, s. 38.
Teofil Wojciechowski, Kościelne dzieje Bochni 1772-1985, s. 146-148.
Urszula i Paweł Putowscy, Podsumowanie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym św. Józefa.„Zwiastun Maryi” 2018, nr 1-2 (237), s. 9-11.