Sanktuarium Bochnia

Parafia pw. św. Mikołaja w Bochni

Plac św. Kingi 9, 32-700 Bochnia,  tel.: 14 612 34 17
E-mail:  → kancelaria_mikolaj@poczta.onet.pl

Kancelaria parafialna urzęduje od poniedziałku do piątku: 900–1100 i 1700–1800,
a w soboty: 900–1100.
Narzeczeni przyjmowani są w każdy piątek (oprócz pierwszego piątku miesiąca) od godz. 1600.

Więcej danych kontaktowych
Porządek nabożeństw
Intencje Mszy Świętych na tydzień

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe
na stronie internetowej Parafii pw. św. Mikołaja w Bochni
umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą, lub umieszczone są na podstawie prawa.

   

Nazwy poszczególnych ksiąg i ich symboliczne skróty

STARY TESTAMENT
Księgi historyczne (pięć pierwszych to tzw. Pięcioksiąg Mojżesza)
Rdz= Księga Rodzaju
Wj= Księga Wyjścia
Kpł= Księga Kapłańska
Lb= Księga Liczb
Pwt= Księga Powtórzonego Prawa
Joz= Księga Jozuego
Sdz= Księga Sędziów
Rt= Księga Rut
1 Sm= Pierwsza Księga Samuela
2 Sm= Druga Księga Samuela
1 Krl= Pierwsza Księga Królewska
2 Krl= Druga Księga Królewska
1 Krn= Pierwsza Księga Kronik
2 Krn= Druga Księga Kronik
Ezd= Księga Ezdrasza
Ne= Księga Nehemiasza
Tb= Księga Tobiasza
Jdt= Księga Judyty
Est= Księga Estery
1 Mch= Pierwsza Księga Machabejska
2 Mch= Druga Księga Machabejska
Księgi dydaktyczne
Hi= Księga Hioba (zwana też Księgą Joba, skrót: Job)
Ps= Księga Psalmów
Prz= Księga Przysłów
Koh= Księga Koheleta
Pnp= Księga Pieśni nad Pieśniami
Mdr= Księga Mądrości
Syr= Księga Syracydesa (zwana też Księgą Syracha albo Mądrością Syracha)
Księgi Proroków Większych
Iz= Księga proroka Izajasza
Jr= Księga proroka Jeremiasza
Lm= Księga Lamentacji
Ba= Księga proroka Barucha
Ez= Księga proroka Ezechiela
Dn= Księga proroka Daniela
Księgi Proroków Mniejszych
Oz= Księga proroka Ozeasza
Jl= Księga proroka Joela
Am= Księga proroka Amosa
Ab= Księga proroka Abdiasza
Jon= Księga proroka Jonasza
Mi= Księga proroka Micheasza
Na= Księga proroka Nahuma
Ha= Księga proroka Habakuka
So= Księga proroka Sofoniasza
Ag= Księga proroka Aggeusza
Za= Księga proroka Zachariasza
Ml= Księga proroka Malachiasza
NOWY TESTAMENT
Księgi historyczne
Mt= Ewangelia według świętego Mateusza
Mk= Ewangelia według świętego Marka
Łk= Ewangelia według świętego Łukasza
J= Ewangelia według świętego Jana
Dz= Dzieje Apostolskie
Księgi dydaktyczne
Rz= List świętego Pawła Apostoła do Rzymian
1 Kor= Pierwszy List świętego Pawła Apostoła do Koryntian
2 Kor= Drugi List świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Ga= List świętego Pawła Apostoła do Galatów
Ef= List świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Flp= List świętego Pawła Apostoła do Filipian
Kol= List świętego Pawła Apostoła do Kolosan
1 Tes= Pierwszy List świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
2 Tes= Drugi List świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
1 Tm= Pierwszy List świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
2 Tm= Drugi List świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
Tt= List świętego Pawła Apostoła do Tytusa
Flm= List świętego Pawła Apostoła do Filemona
Hbr= List do Hebrajczyków
Jk= List świętego Jakuba Apostoła
1 P= Pierwszy List świętego Piotra Apostoła
2 P= Drugi List świętego Piotra Apostoła
1 J= Pierwszy List świętego Jana Apostoła
2 J= Drugi List świętego Jana Apostoła
3 J= Trzeci List świętego Jana Apostoła
Jud= List świętego Judy Apostoła
Księga prorocka
Ap= Księga Apokalipsy świętego Jana Apostoła

ks. Krzysztof Pikul

Oglądając tę witrynę, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym plików „cookies” i stosowanie innych podobnych technologii.

© Parafia św. Mikołaja w Bochni 2016