Sanktuarium Bochnia

Parafia pw. św. Mikołaja w Bochni

Plac św. Kingi 9, 32-700 Bochnia,  tel.: 14 612 34 17
E-mail:  → kancelaria_mikolaj@poczta.onet.pl

Kancelaria parafialna urzęduje od poniedziałku do piątku: 900–1100 i 1700–1800,
a w soboty: 900–1100.
Narzeczeni przyjmowani są w każdy piątek (oprócz pierwszego piątku miesiąca) od godz. 1600.

Więcej danych kontaktowych
Porządek nabożeństw
Intencje Mszy Świętych na tydzień

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe
na stronie internetowej Parafii pw. św. Mikołaja w Bochni
umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą, lub umieszczone są na podstawie prawa.

  

Ks. Marcin Wincenty Drygalski (1785–1812), urodzony, 1735 w Bytomiu, w. 1760, wikariusz w Czchowie (1765), proboszcz w Wojakowej (1776), proboszcz w Bochni. Założyciel nowego (obec­ne­go) cmentarza, restaurator kościoła i budowniczy plebanii. Dziekan dekanatu bocheńskiego. Plenus pietate. Ecclesiae et civitate meritus. Pod koniec życia zaniewidział. Zmarł Plenus pietate.

 

Ks. Pius Rieger (1815–1830), urodzony 1780 w Wirtemberdze, w. 1802 jako benedyktyn (opa­ctwa Wiblingen, na pocz. XIX w. przeniesiony do Tyńca). Dr teol., wykładowca historii Kościoła na UJ, współpracownik biskupa G.T. Zieglera, proboszcz w Bochni, założyciel i rektor bocheńskiego gimnazjum (1817), organizator orkiestry szkolnej. Za niego Bochnia była stolicą diecezji. Dziekan dekanatu bocheńskiego. Posiadał wielką wiedzę i wyróżniał się inteligencją. Zm. 1830, spoczywa w Bochni.

 

Ks. Franciszek Gluziński (1831–1873), ur. 1789 w Wieprzu, w. 1814 we Lwowie, po czym kapelan i katecheta w Zakładzie SS. Szarytek we Lwowie, proboszcz w Bochni. Czciciel łaskami sły­ną­ce­go obrazu Matki Boskiej Bocheńskiej. Restaurator kościoła. Cieszył się dużym autorytetem u parafian, władz kościelnych i świeckich. Dziekan dekanatu bocheńskiego. Zostawił najlepszą pamięć po sobie. Zm. 1873. Pochowany w Bochni.

 

Ks. Wojciech Grzegorzek (1875–1890), ur. 1818 w Ciścu, w. 1842 , dr teol. na Uniwersytecie Wiedeńskim (1845), prof. w Seminarium Duchownego w Tarnowie. Autor kilku dzieł teol., proboszcz w Podegrodziu, dziekan dekanatu łąckiego, taternik. Interesował się botaniką i zoologią. Publikował liczne art. z tego zakresu m.in. w jęz. niem. Członek kilku towarzystw zoologicznych i botanicznych w Wiedniu i Berlinie. Proboszcz w Bochni. Zm. 1890. Spoczywa w Bochni.

 

Ks. Franciszek Lipiński (1890–1911), ur. 1842 w Suchej, w. 1871, wikariusz w Zawoi, Katedrze (1873), senior i ceremoniarz biskupi (1877), proboszcz w Uściu Solnym (1882), proboszcz w Bochni. Troskliwy o dom Boży, gorliwy duszpasterz popierał bractwa i stowarzyszenia religijne Społecznik, dziekan dekanatu bocheńskiego (1890), kanonik honorowy kapituły tarnowskiej (1894), szambelan papieski (1907). Zm. 1911.

 

Ks. Antoni Wilczkiewicz (1911–1928), ur. 1858 w Żabnie, w. 1882, wikariusz w Myślenicach, katecheta i dyr. szkoły ss. Benedyktynek w Staniątkach (1886), proboszcz w Podolu (1886), dzie­kan dekanatu czchowskiego (1891), proboszcz w Oleśnie (1896), dziekan dekanatu dąbrowskiego. Zaangażowany w ruch ludowy. Redagował Kuriera Dąbrowskiego, poseł do sejmu galicyjskiego (1901–1908), proboszcz w Bochni. Rozbudzał życie religijne przez bractwa i stowarzyszenia. Po­pie­rał zwłaszcza Sodalicję Mariańską. Przygotowywał koronację cudownego obrazu MB Bocheńskiej. Publikował artykuły w krakowskim Czasie. Odznaczał się niestrudzona pracowitością, wykwintną kulturą osobistą i taktem . Prałat Ojca św. (1908), poseł do sejmu gali­cyj­skie­go (1901–1908),

 

Ks. Władysław Szymon Kuc (1929–1953), ur. 1885. w Lipnicy Mur., w. 1909, po studiach w Rzymie dr filoz. (1912), wikariusz w Szczawnicy (1912), tu administrator (1913) i katecheta (1914), prefekt Seminarium Duch. w Tarnowie (1916) i katecheta w I Gimnazjum, proboszcz w Rop­czy­cach (1923), proboszcz w Bochni. Doprowadził do koronacji obrazu MB Bocheńskiej (1934). Autor kilku broszur i artykułów, świetny mówca i duszpasterz. Szamb. pap. (1930). Zm. 1953. Spoczywa w Bochni.

 

Ks. Michał Blecharczyk (1953–1959). Później biskup pomocniczy w Tarnowie.

 

Ks. Stanisław Wójtowicz (1959–1984), ur. 1912 w Grudnej D., w. 1938, dr teol. na UJ, wika­riusz w Gręboszowie, Bochni (1940), dyrektor Diec. Zw. Caritas (1945), prokurator Seminarium Duchownym i profesor, m.in. teol. pastoralnej (1950). Budowniczy kościoła w Błoniu. Proboszcz w Bochni. Restaurator kościoła parafialnego, przyczynił się do budowy dwóch nowych kościołów w Bochni. Przygotowywał jubileusz 50-cio lecia koronacji obrazu MB Bocheńskiej. Autor licznych prac i artykułów. Dziekan dekanatu bocheńskiego, szamb. pap. (1966), protonotariusz apostolski (1983). Zm. 1984. Spoczywa w Bochni.

 

Ks. Karol Dziubaczka (1984–1992), dr prawa kanonicznego. Obecnie penitencjarz w bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

 

Ks. dr Andrzej Pękala (1992–1993), urodzony 11.11.1936 w Tarnowie-Mościcach, wy­świę­co­ny 26.06.1960, dr teologii moralnej.

 

Ks. dr Zdzisław Sadko (1993–2015), ur. 17.03.1953, świecenia kapłańskie w 1978 roku, Protonotariusz Apostolski (tzn. Infułat), Prepozyt Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni, Dziekan Dekanatu Bochnia-Wschód. Wprowadził Procesje Różańcowe w każdy 7. dzień miesiąca. Dokonał wielu remontów w kościele św. Mikołaja, zadbał o jego otoczenie, zbudował nową plebanię i Aulę św. Mikołaja, zagospodarował Plac Sanktuaryjny, odrestaurował Oratorium św. Kin­gi. Za czasów jego proboszczowania kościół św. Mikołaja ogłoszono Bazyliką Mniejszą i utworzono Kapitułę w Bochni. Z okazji 75-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Bocheńskiej powołał do życia Wolontariat Maryjny. W roku 2015 zrezygnował z pełnionych funkcji.

 

Ks. mgr lic. Leszek Leszkiewicz (2015–2016), ur. 10.05.1970, święcenia kapłańskie przyjął 25.05.1996. Przez 5 lat pracował jako misjonarz w Ekwadorze, później odbywał studia w Rzymie, następnie pełnił obowiązki prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Parafię św. Mi­ko­ła­ja objął w roku 2015, liturgiczne zaś wprowadzenie nowego proboszcza odbyło się 28.03.2015. Jako duszpasterz troszczył się przede wszystkim o to, by parafia tworzyła duchową wspólnotę. Otrzymał godność prepozyta bocheńskiej Kapituły. Po niespełna roku proboszczowania został mianowany biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Święcenia biskupie przyjął w dniu 06.02.2016 r. w Tarnowie.

 

Ks. dr Wojciech Gałda (2016–2017), ur. 07.10.1966, wyświęcony na kapłana 28.05.1994. Stu­dio­wał w Innsbrucku (Austria). Później pełnił obowiązki ojca duchownego i wykładowcy w Wyż­szym Seminarium Duchownym w Tarnowie i penitencjarza w tarnowskiej Bazylice Katedralnej.  Pro­bo­szczo­wa­nie w Bochni rozpoczął w dniu 09.01.2016 r. Został zastępcą prepozyta Kapituły w Bochni. Odnowił ołtarz w kaplicy Matki Bożej w bocheńskiej Bazylice oraz poddał gruntownej konserwacji cudowny Obraz Matki Bożej Bocheńskiej. W roku 2017 zrezygnował ze stanowiska proboszcza i powrócił do obowiązków ojca duchownego w tarnowskim Seminarium Duchownym.

 

Ks. mgr lic. Ryszard Podstołowicz (2017–...), ur. 03.04.1965 w Bieczu, pochodzi z parafii św. Andrzeja Boboli w Gorlicach. Wyświęcony na kapłana 02.06.1990 w Tarnowie. Studia licen­cja­ckie z teologii dogmatycznej ukończył na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pracował jako wi­ka­riusz w parafiach: Dębica, par. św. Jadwigi (1990–1995), Tarnów, par. św. Stanisława Kostki (1995–1997), Nowy Sącz, par. św. Mał­go­rzaty (1997–2006). W roku 2006 podjął pracę w Caritas Diecezji Tarnowskiej, gdzie po roku został dyrektorem. W dniu 14.06.2017 został mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja w Bochni. Uroczyste wprowadzenie nastąpiło 13.08.2017.

© Parafia św. Mikołaja w Bochni 2016